Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Oferta edukacyjna

Grupa czterolatków

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Nowiny

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt


Plan pracy biblioteki  - rok szkolny 2016/2017

Cele:

 1. Udostępnianie uczniom księgozbioru.
 2. Podejmowanie działalności na rzecz promocji czytelnictwa.
 3. Rozbudzanie i rozwijanie  potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
 4. Podejmowanie działań inspirujących  twórczość własną ucznia.
 5. Uczenie aktywnego odbioru dóbr kultury.
 6. Prowadzenie kampanii głośnego czytania.
 7. Wzbudzanie zainteresowania ogólnopolską kampanią promującą korzyści płynące z głośnego czytania.
 8. Tworzenie wokół dzieci sympatycznej atmosfery kontaktu z książką.
 9. Wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania z kulturą żywego słowa oraz popularyzowanie alternatywnych, w stosunku do telewizji i komputera, form spędzania wolnego czasu.
 10. Uczenie się zdrowej rywalizacji poprzez organizację różnorodnych konkursów.
 11. Kultywowanie tradycji kraju, regionu, naszej miejscowości i  szkoły.
 12. Zaspokajanie potrzeb uczniów  i nauczycieli związanych z  realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego.

 

Plan pracy biblioteki do pobrania - dokument programu Word

 

Powrót

Lp.

Sposób realizacji

Termin lub częstotliwość

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA

 

1.       

Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów m.in. w celu:

a)      poznania uczniów i ich preferencji czytelniczych,

b)     podejmowania działań na rzecz kształcenia kompetencji czytelniczych uczniów i  promocji czytelnictwa,

c)       przygotowania wychowanków do samodzielnej pracy- m.in. poszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji,

d)     planowania  zakupów do biblioteki.

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

bibliotekarz

 

2.       

Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom.

 

3.       

Wypożyczanie podręczników i/lub materiałów edukacyjnych uczniom.

Przekazywanie uczniom materiałów ćwiczeniowych.

 

wrzesień

bibliotekarz

 

4.       

Rozwój edukacji i kultury czytelniczej m.in. poprzez:

a)      doradztwo i pomoc w wyborze lektury, 

b)     udzielanie  informacji bibliograficznych i bibliotecznych,

c)       umożliwienie dostępu do ICIM.

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

bibliotekarz

 

5.       

Prowadzenie lekcji  z zakresu przysposobienia czytelniczego.

 

6.       

Kształcenie umiejętności  wyszukiwania informacji na dany temat z uwzględnieniem ścieżki edukacja czytelnicza i medialna, zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i zainteresowaniami uczniów.

7.       

Gromadzenie literatury, opracowywanie bibliografii dla uczniów przygotowujących się do konkursów i egzaminów zewnętrznych.

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

bibliotekarz

 

8.       

Dostarczanie wiedzy na temat rocznic  historycznych, wydarzeń kulturalnych, świąt państwowych i religijnych; zachęcanie do obchodów  świat  i kultywowania tradycji.

 

9.       

Sukcesywne zbieranie  materiałów i literatury dotyczących:

- Patrona szkoły św. Jana Kantego i epoki, w której żył,

- Kazimierza Mazurczaka.

Upowszechnianie wiadomości na temat ww postaci.

 

10.   

Gromadzenie i opracowywanie, na potrzeby nauczycieli, scenariuszy  imprez i uroczystości.

 

11.   

Inspirowanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki- prowadzenie kącika:

a)     Książka dla Ciebie-klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum,

b)     Książeczka na przerwę- klasy I-III szkoły podstawowej,

c)      Uwolnij książkę-  uczniowie szkoły;

Wzbogacanie księgozbiorów o ciekawe pozycje literackie.

 

12.   

 

Eksponowanie nowości wydawniczych w dziale Biblioteka poleca…

 

13.   

Prowadzenie wystaw  i gazetek tematycznych.

 

14.   

Prezentacja uczniowskich wytworów.

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

bibliotekarz

 

15.   

Prowadzenie stałej gazetki na korytarzu szkolnym:

a)        Kącik dla Rodziców- wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.

b)       Z ostatniej chwili:

-  gazetki okolicznościowe,

- informacje o konkursach bibliotecznych,

- statystyka wypożyczeń,

d)     Cała polska czyta dzieciom- promowanie kampanii społecznej.

 

16.   

Podejmowanie działań- na rzecz promocji głośnego czytania:

 a) w ramach  kampanii społecznej  Cała Polska czyta dzieciom  m.in.  zorganizowanie imprez:

- Święto Pluszowego Misia w oddziale przedszkolnym,

- Czytające przedszkola,

b)organizowanie imprez czytelniczych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

bibliotekarz

 

17.   

Zorganizowanie uroczystego pasowania pierwszoklasistów

na czytelników biblioteki szkolnej.

 

maj

bibliotekarz,

wychowawca klasy I

 

18.   

Organizowanie wydarzeń i  imprez czytelniczych:

a)     Wieczór  bajek – chętni uczniowie klas III – VI szkoły podstawowej,

 

b)     Narodowe Czytanie- klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum,

 

c)      spotkania autorskie z twórcami literatury dla dzieci.

 

styczeń

 

wrzesień

 

 

w miarę możliwości

bibliotekarz nauczyciele wychowawcy

bibliotekarz, nauczyciele poloniści

bibliotekarz

 

 

19.   

Organizowanie konkursów bibliotecznych.

w ciągu roku

 

bibliotekarz

 

20.   

Udostępnianie uczniom miejsca w kąciku czytelniczym  na:

a)      odrabianie lekcji,

b)      czytanie czasopism,

c)      przygotowanie materiałów do zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych.

 Pomoc zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów .

 

 

 

na bieżąco

 

 

bibliotekarz

 

21.   

Wzbogacanie zasobów biblioteki o nowe materiały:

a)      gry i zabawy edukacyjne,

b)     filmy,

c)      programy edukacyjne,

d)     czasopisma,

e)     książki.

 

Zakup książek zgodnie z preferencjami i potrzebami czytelników-  akcja Zaproponuj do zbiorów…

 

 

na bieżąco,

w miarę posiadanych środków

 

 

bibliotekarz

 

22.   

Stworzenie kącika Vademecum doradztwa zawodowego

i gromadzenie materiałów związanych z tematyką doradztwa zawodowego w postaci  m.in.:

a)     książek,

b)     czasopism, artykułów,

c)      programów multimedialnych.

 

 

 

na bieżąco

 

 

bibliotekarz

 

23.   

Współpraca z nauczycielami – pomoc w  wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowywanie potrzebnej bibliografii.

 

 

 

na bieżąco

 

 

bibliotekarz

 

24.   

Bieżące informowanie nauczycieli o nowościach dostępnych

w bibliotece.

25.   

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju

i promowania czytelnictwa m.in.:

a)     z Gminna Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Trzcinicy,

b)     Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle,

c)      księgarniami.

 

26.   

Udział w rządowym programie Książki naszych marzeń- propagowanie czytelnictwa:

a)     realizacja projektów  edukacyjnych,

b)     czytanie fragmentów wybranych książek.

  

zgodnie  z harmonogramem

działań

bibliotekarz,

nauczyciele poloniści

 

27.   

Założenie  Szkolnego Klubu Miłośników Książki- dla chętnych uczniów.

wrzesień

bibliotekarz

 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNO-TECHNICZNA

 

28.   

Aktualizacja planu pracy biblioteki na dany rok szkolny.

 

wrzesień

bibliotekarz

 

29.   

Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.

 

 

na bieżąco

 

bibliotekarz

 

30.   

Wzbogacanie księgozbioru o nowe pozycje (m.in. lektury, literatura piękna, literatura metodyczna, zbiory specjalne).

 

31.   

Koordynowanie działań związanych z bezpłatnymi  podręcznikami, materiałami edukacyjnymi i materiałami ćwiczeniowymi  dla uczniów.

 

wrzesień

bibliotekarz

 

32.   

Wykonywanie czynności związanych z włączaniem nowych pozycji do zbiorów biblioteki.

 

 

na bieżąco

 

bibliotekarz

 

33.   

Stała selekcja i konserwacja księgozbioru.

 

34.   

Dbanie o wystrój biblioteki m.in.:

a)     wykonywanie dekoracji,

b)     aktualizacja gazetek bibliotecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022