Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Oferta edukacyjna

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Nowiny

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt


"Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych na terenie
 Gminy Jasło"

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Trzcinicy rozpoczęto realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych na terenie Gminy Jasło",  który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia było wzbogacenie oferty kształcenia w klasach I – III o dodatkowe zajęcia mające na celu zmniejszenie lub zlikwidowanie rozpoznanych u uczniów dysfunkcji, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz przełamanie barier emocjonalnych umożliwiających lepsze funkcjonowanie w szkole.
 Projekt obejmuje przeprowadzenie 240 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, matematyce oraz zajęć logopedycznych. Zaplanowano też zakup pomocy dydaktycznych do każdego rodzaju zajęć.
 Oferta zajęć dodatkowych jest zgodna z programem nauczania obowiązującym w klasach I – III edukacji wczesnoszkolnej i dostosowana do indywidualnych możliwości i predyspozycji każdego uczestnika zajęć. Nauczyciele pracujący z dziećmi skonstruowali autorski program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych określający cele, metody pracy, tematykę zajęć, zestaw ćwiczeń, osiągnięcia uczniów oraz sposoby ewaluacji. Sporządzono także listę pomocy dydaktycznych przydatnych do przeprowadzenia zajęć.

Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 17 uczniów z klas I - III do następujących typów zajęć:

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w opanowaniu matematyki - 4 osoby,
Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 9 osób,

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 10 osób.

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 Na zajęciach dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzono szereg ćwiczeń umożliwiających dzieciom doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów poprzez budowanie modeli wyrazów z podziałem na samogłoski i spółgłoski, z użyciem magnetycznego alfabetu ruchomego, konstruowanie wyrazów z rozsypanki sylabowej, budowanie zdań z rozsypanek wyrazowych oraz pracę z programami komputerowymi uczącymi alfabetu i czytania. Koordynacja wzrokowo - ruchowa mogła ulec poprawie dzięki ćwiczeniom, do których wykorzystywano labirynty i ścieżki magnetyczne, puzzle, a także karty wzorów do kreślenia szlaczków litero podobnych. Na dwustronnych tabliczkach z ciekawymi rysunkami utworzonymi linią kropkowaną można odtwarzać wzór, ćwicząc w ten sposób rozwój sprawności grafomotorycznej, koncentrację oraz nawyk pisania od lewej do prawej strony. Wśród zakupionych pomocy znalazły się także piękne kolorowe plansze tematyczne zachęcające dzieci do wypowiadania się w formie wielozdaniowej. Jednocześnie umożliwiają one poznawanie otaczającego świata, rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz bogacą słownictwo. Utrwalanie wiadomości ortograficznych i z zakresu nauki o języku odbywało się w czasie zajęć z zastosowaniem gier dydaktycznych, książeczek do nauki tych zagadnień wraz z pakietem kontrolnym w postaci klocków "PUS". Dzięki nim dziecko samo mogło sobie sprawdzić zgodność powstałego wzoru ze wzorem widniejącym w książce i ocenić stopień poprawności wykonywanych  ćwiczeń.
 Należy stwierdzić, że uczestnicy chętnie i systematycznie przychodzili na zajęcia, z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia i zadania, zawsze dążyli do celu i coraz częściej radzili sobie poprawnie, pracując samodzielnie. W czasie zajęć z klasą zwiększyła się aktywność tych dzieci, przestały się bać odpowiadać, zaczęły ufać we własne siły. Dużym ułatwieniem w czynnościach zmierzających do wyrównania braków w poszczególnych umiejętnościach i uatrakcyjnieniem zajęć były  pomoce zakupione w ramach projektu.

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w matematyce

Tematyka tych zajęć uwzględniała specyficzne problemy w nauce umiejętności matematycznych. Dużym ułatwieniem w czynnościach zmierzających do wyrównania braków w poszczególnych umiejętnościach i uatrakcyjnieniem zajęć były pomoce zakupione w ramach projektu. Podczas wykonywania obliczeń w różnych zakresach uczniowie wykorzystywali kolorowe liczmany, duże liczydło koralikowe, a także drewniane kolorowe liczmany magnetyczne. Do układania działań przedstawionych w zadaniach tekstowych czy na rysunku służyły karty filcowe z zestawu "Arytmetyka juniora", dzięki którym można nauczyć się w interesujący i aktywny sposób operować cyframi i znakami arytmetycznymi. Układanie kolorowych mozaik matematycznych pozwoliło utrwalać figury geometryczne, rozwijać wyobraźnię przestrzenną, a także uczyło logicznego myślenia. Na zajęciach wykorzystywano również książeczki z serii "To już potrafię" i odpowiadające im zestawy klocków kontrolnych "PUS". Ich bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco - sprawdzający zagadnienia matematyczne jest dostosowany do założeń programowych kształcenia zintegrowanego i jednocześnie pozwala uczyć się w interesujący oraz aktywny sposób. Dzieci na zajęciach korzystały także z programów multimedialnych, w których wcielając się w różne postacie, przeżywały fascynujące przygody i rozwiązywały zagadnienia matematyczne

Zajęcia logopedyczne

Celem zajęć logopedycznych było kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych, usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie percepcji słuchowej, wywoływanie prawidłowego brzmienia zaburzonych głosek oraz budzenie motywacji do ładnego mówienia.  W zestawie ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne znalazły się różnorodne ćwiczenia języka, żuchwy, podniebienia miękkiego, policzków, warg. Uczniowie w trakcie zajęć wykonywali ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem przyrządów i przedmiotów unoszących się w powietrzu. Rozwój percepcji słuchowej odbywał się poprzez słuchanie, rozróżnianie i naśladowanie dźwięków dochodzących z otoczenia lub usłyszanych na nagraniach. Wśród ćwiczeń wspomagających terapię logopedyczną znalazły się: zabawy ortofoniczne, ćwiczenia i zabawy przy muzyce, ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną oraz dużą i małą motorykę. Osiągnięte rezultaty polegały na: usprawnieniu motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, utrwaleniu poprawnego wzorca wymowy, wzbogaceniu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi oraz wzroście samooceny dzieci.

Powrót

Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022